top of page

Algemene Voorwaarden

De volgende gebruiksvoorwaarden zijn toepassing voor iedereen gebruik maakt van, diensten afneemt van of samenwerkt met Curefinder en zijn geldig vanaf 01-05-2022.

 

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Curefinder is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op www.curefinder.nl her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Curefinder.

Doel van Curefinder

Curefinder heeft als doel om therapie, coaching en hulp ten behoeve van het verbeteren van de gezondheid laagdrempelig te maken en de zoektocht naar een geschikte coach, arts, therapeut of andere specialist eenvoudig te maken. Curefinder is in geen enkel opzicht verantwoordelijk voor de resultaten van de behandelingen.

Curefinder toont aan haar bezoekers een gecureerd aanbod van gekwalificeerde professionals en biedt professionals de gelegenheid om op persoonlijke profielpagina’s te tonen wat hun specialisme is, wie zij zelf zijn, bij welke klachten zij ingezet kunnen worden en waar hun praktijk is zodat (potentiële) cliënten kunnen beoordelen of een professional aansluit bij hun persoonlijke hulpvraag. Voor professionals zijn er kosten verbonden aan het zichtbaar zijn op Curefinder.

Een cliënt kan kiezen voor persoonlijke 1:1 begeleiding en online begeleiding door een professional of een online programma aanschaffen om zelf aan de slag te gaan. Een cliënt betaalt niet voor het online zoeken en vinden van een passende professional en betaalt uitsluitend voor de dienstverlening van de gekozen professional of het online programma.

Vermelding

Een vermelding op Curefinder houdt in dat de gegevens over de professional, zijn praktijk en/of zijn organisatie en activiteiten opgenomen worden in de zoekacties en worden getoond aan de hand van de selectie van de bezoeker. Ook zullen de opgestelde pagina’s opgenomen worden door de verschillende zoekmachines. De gebruiker heeft de mogelijkheid om zichzelf, zijn praktijk en/of zijn organisatie en activiteiten voor te stellen op een persoonlijke pagina waar enkel zelfbepaalde gegevens zichtbaar zijn. Alle gegevens moeten conform het doel van deze website zijn.

 

Voor de duidelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van de website kan er per profiel slechts één persoon vermeld worden en dient het op één persoonsnaam te staan. Wanneer een professional zijn gegevens wil wijzigen of aanvullen, dan kan dat door contact op te nemen met info@curefinder.nl. De doorgegeven wijzigingen worden door Curefinder beoordeeld en indien akkoord binnen 14 dagen doorgevoerd.

 

Aanmelding

Bij aanmelding geeft de gebruiker zijn naam NAW-gegevens, persoonlijke profielinformatie, bedrijfsgegevens en behandelkenmerken op. Na goede ontvangst en screening van de website worden de gegevens toegevoegd in de database.

Betaling

Wanneer een professional zich aanmeldt voor een vermelding op het Curefinder platform, dan wordt na het activeren van het profiel een factuur gestuurd met een betalingstermijn van 14 dagen. Bij verlenging van de vermelding dient de betaling te gebeuren ten laatste 15 dagen voor het vervallen van de vermelding gedurende de afgesproken periode. Op tijd betalen vermijdt dat het profiel en/of aangemelde activiteiten offline gaan en hiermee de waardevolle opgebouwde geschiedenis en linken in de zoekmachines verloren gaan.

Verlengen / stopzetten

Wanneer de gebruiker de vermelding wenst stop te zetten voor het verstrijken van de einddatum, dient dit aangevraagd te worden via mail naar het contactadres. Binnen een termijn van 14 werkdagen zullen alle gegevens offline gezet worden. Een terugbetaling van de vermelding of een deel hiervan is niet mogelijk.

De gebruiker dient zich bewust te zijn dat een onderbreking van zijn vermelding het verliezen van de waardevolle opgebouwde geschiedenis en linken in de zoekmachines tot gevolg heeft.

Curefinder behoudt zich het recht de site of de werking hiervan stop te zetten, voor welke reden dan ook. Lopende vermeldingen worden op het moment van offline gaan stopgezet en worden niet terugbetaald. Eventuele schade door het stopzetten van de site wordt niet vergoed.

Gegevens

De professional heeft niet de gelegenheid zelf het persoonlijke profiel te beheren. Deze gegevens kunnen uitsluitend worden beheerd door Curefinder. Derden hebben geen toegang tot het wijzigen van deze gegevens. Curefinder heeft het recht om ten allen tijden wijzigingen aan te brengen aan de inhoud en lay-out van het profiel of om bepaalde gegevens te verwijderen. Tegen deze beslissing is geen tegenspraak mogelijk.

Wanneer Curefinder van mening is dat bepaalde gegevens ongepast zijn, niet van toepassing zijn volgens de doelstellingen van de website, niet waarheidsgetrouw zijn, misleidende informatie bevat of schade zou kunnen veroorzaken aan de website of aan derden, heeft Curefinder het recht om het profiel onmiddellijk en definitief te verwijderen en de vermelding stop te zetten. Tegen deze beslissing is geen tegenspraak mogelijk en er zal geen terugbetaling gebeuren van het vermeldingsbedrag of een deel hiervan.

De professional dient zijn gegevens aan te leveren conform het doel van de website en mogen niet in strijd zijn met de wet. De professionals zijn verantwoordelijk voor de informatie die zij aanleveren. Aangeleverde foto’s en/of afbeeldingen dienen rechtenvrij te zijn.

De professional is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van zijn of haar profiel. Curefinder maakt een profieltekst naar aanleiding van de aangeleverde informatie en deze wordt schriftelijk goedgekeurd door de professional. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het selecteren van zoektermen zoals behandelvorm, specialisme, klachten, etc., rekening houdend met bescherming van beroepstermen, patenten en andere regelgeving. Curefinder is niet verantwoordelijk voor onjuiste of onwetmatige informatie, aangeleverd door de professional. Ook de volledige inhoud van persoonlijke tekst, en de juistheid hiervan, is de verantwoordelijkheid van de professional en kan niet verhaald worden op Curefinder.

Aangeleverde teksten en beschrijvingen moeten zelf geschreven of herformuleerd zijn en mogen niet overgenomen worden van derden. Curefinder verklaart dat gegevens van de gebruiker niet gebruikt zullen worden voor commerciële doeleinden en niet zullen worden doorgegeven aan derden.

Gelet op de wet van 8/12/’92 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens stemt de gebruiker er mee in dat alle door de professional aangeleverde gegevens, uitgezonderd de facturatie –en registratiegegevens, worden gepubliceerd op de website en bijgevolg raadpleegbaar zijn.

Curefinder is niet verantwoordelijk voor het verlies van gegevens door derden.

 

Indien van toepassing

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Curefinder te mogen claimen of te veronderstellen.

Curefinder streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op www.curefinder.nl onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Curefinder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

 

Verzoek tot contact

De professional is zelf verantwoordelijk voor het goed ontvangen van de contactverzoeken via email van zijn cliënten. Hierbij is het belangrijk dat er een goedwerkend emailadres bekend is.

Daarnaast is het raadzaam om wekelijks de spambox na te kijkt op gewenste berichten zoals e-mails van en contactverzoeken via Curefinder. De professional is zelf verantwoordelijk voor doorgeven van wijzigingen in de contactgegevens, zoals bijvoorbeeld het e-mailadres.

Contact

Curefinder heeft het recht om wijzigingen aan te brengen aan de algemene inhoud, lay-out of functionaliteit zonder de gebruiker hiervan op de hoogte te brengen en zonder dat enige tegenspraak mogelijk is.

Suggesties, advies en opmerkingen ter verbetering van de site worden zeker op prijs gesteld en kunnen geformuleerd worden via het contactformulier of door een e-mail te sturen naar info@curefinder.nl. Noemenswaardige problemen of klachten kan de gebruiker tevens via deze weg melden. Cliëntgebonden klachten vanuit professionals worden niet behandeld.

Wijzigingen

Curefinder heeft het recht om wijzigingen aan te brengen aan de algemene inhoud, lay-out of functionaliteit van de website. Curefinder heeft het recht om de gebruiksvoorwaarden te wijzigen, als ook de tarieven. Nieuwe voorwaarden en tarieven zijn automatisch van toepassing bij het vernieuwen van de vermelding.

Storingen

Curefinder is niet aansprakelijk voor algemene storingen van de server of het internet of andere storingen door derden. Het is mogelijk dat de website tijdelijk offline is voor onderhoud of uitbreiding. Dit is enkel om de functionaliteit te verbeteren.
Curefinder is niet aansprakelijk voor eventuele schade hierdoor. Curefinder kan door de invloed van externe factoren niet garanderen dat de website ten alle tijden beschikbaar is.

bottom of page